Hải Phòng, ngày 29 tháng 05 năm 2022
Lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phốChúng ta đang đi qua những ngày cuối cùng của năm 2019 - một năm mà thành phố Hải Phòng đã đạt được những kết quả nổi bật về kinh tế xã hội. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay, tăng trưởng GDP dẫn đầu cả nước, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao hơn.

Để thông tin tới nhân dân thành phố về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội rất đáng mừng của thành phố trong năm qua, đặc biệt là kết quả thực hiện chủ đề năm 2019 “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, đồng thời trao đổi, giải đáp những ý kiến của người dân, doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Kim Pha, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của UBND thành phố và đồng chí Trần Huy Kiên, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố chủ trì trả lời trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử thành phố.

Xem nội dung phiên đối thoại tại đây.