Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2020
Đối thoại trực tuyến "Ngành thuế Hải Phòng tăng cường kỷ cương thu ngân sách"