Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2019
Đối thoại trực tuyến "Ngành thuế Hải Phòng tăng cường kỷ cương thu ngân sách"