Hải Phòng, ngày 03 tháng 08 năm 2021
Lãnh đạo Công ty Điện lực Hải Phòng đối thoại trực tuyến về việc đảm bảo cung ứng điện