Cuộc đối thoại đang thực hiện :
Không có cuộc đối thoại nào đang diễn ra
Danh sách các cuộc đối thoại đã diễn ra:
Đối thoại trực tuyến chủ đề “Kết quả thực hiện Chủ đề năm 2019: Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” Từ 10h00’ đến 10h45’ ngày 20/12/2019